สอนสดทุกห้องโดยอาจารย์มืออาชีพจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ

เพราะคุณภาพคือสิ่งสำคัญ โรงเรียนบ้านวิชากรจึงมีนโยบายการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
ตรงตามสาขาวิชา เพื่อให้ท่านผู้ปกครองมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังจัด
แบ่งห้องไม่ปนชั้น ไม่ปนวิชาในห้องเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

ได้ผลกว่าด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัวหรือกลุ่มเล็ก 3-6 คน

ที่โรงเรียนบ้านวิชากร ทุกห้องทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัวเฉพาะโรงเรียน
หรือกลุ่มเล็กไม่เกิน 6 คน ทำให้สามารถแบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ของผู้เรียน และลดปัญหาการเรียนไม่ทัน
ผู้สอนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องรายบุคคลของผู้เรียนได้อย่างตรงจุดมากที่สุด อีกทั้งเนื้อหาที่เรียนยังสามารถ
ปรับปลี่ยนให้ตรงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนได้

คอร์สเรียนให้เลือกหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน

ที่โรงเรียนบ้านวิชากร เราออกแบบคอร์สเรียนต่างๆให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนของนักเรียน เช่น คอร์สเพิ่มเกรด
คอร์สปรับพื้นฐาน และคอร์สติวสอบเข้า เป็นต้น นอกจากนั้นในคอร์สแต่ละประเภทยังแบ่งตามเป้าหมายเฉพาะของผู้เรียนอีกด้วย
เช่น คอร์สสอบเข้า ม.4 แบ่งเป็นห้องสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้องสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้องสอบเข้า
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฯลฯ นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากร ยังมีรอบเวลาของแต่ละคอร์สให้เลือกหลากหลาย

อำนวยการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา

อ.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร
- ได้รับราชการในกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลา 14 ปี
- ได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา และงานวิจัยกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
- ได้รับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการกวดวิชา จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย

ท่านผู้ปกครองสามารถพานักเรียนพร้อมนำผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด เพื่อมาปรึกษาและรับการแนะแนวการเรียน ผู้อำนวยการ
สามารถวิเคราะห์ได้ทันที และคัดสรรผู้สอนที่มีความรู้ตามวิชาที่ต้องการ และมีจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด

หมายเหตุ โปรดติดต่อจองเวลาเข้ารับการปรึกษาล่วงหน้า เพื่อความสะดวกของท่านที่ connect_bvk@hotmail.com