ตั้งแต่โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานของท่านในด้านวิชาการ ซึ่งทำให้บุตรหลานของท่านมีผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เป็นส่วนหนึ่งของความ สำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อและการสอบแข่งขันต่างๆ รวมถึงการเพิ่มคะแนนสอบของบุตรหลานของท่านจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีการบอกต่อมากที่สุด

ทีมอาจารย์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้โอกาสเราในการเป็นผู้ดูแลบุตรหลานของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจ บุคลากรทุกคนของโรงเรียนขอสัญญาที่จะรักษาคุณภาพการเรียนการสอนตลอดไป สมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู”

กรุณาเลือกระดับชั้นที่ท่านสนใจได้ทางเมนูซ้ายมือค่ะ

นักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้
<center>คุณครูทุกคนขอแสดงความยินดีกับน้องโอ๊ต นที ศรีเทพ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสารสนเทศ
สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังได้ในปีนี้นะคะ
ผลงานล่าสุด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นายเจแปน อินทะกัลยา
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นานาชาติ)

  นายวชรวิช รามอินทรา
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  มหาวิทยาลัยมหิดล

  นายเศรษฐกานต์ ชวนไชยะกูล
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  นายเศรษฐกานต์ ชวนไชยะกูล
  น.ส.อติภา สุวรรณมาฆะ

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  นายเศรษฐกานต์ ชวนไชยะกูล
  น.ส.จุฑาภรณ์ จิระสัตยาภรณ์
  น.ส.ธัญสุดา สันติชัยรัตน์
  น.ส.วรนิษฐา คูทอง

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  น.ส.อิสรีย์ ชวนไชยะกูล
  น.ส.จุฑาภรณ์ จิระสัตยาภรณ์


 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  นางสาวอิสรีย์ ชวนไชยะกูล
ผลงานในปีที่ผ่านมา
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ
  นายธนานันท์ อุตมัง
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)
  มหาวิทยาลัยมหิดล (INTER)
  น.ส.ทิพย์กัญญา หล่อวัชฌาสัย
  นายอนันท์ อรรถเวชกุล
  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  น.ส.จุฑารัตน์ จิรสัตยาภรณ์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553
  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  นายกสรัณต์ ศรีกฤษณพล
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
  นายวีรภัทร์ ตันติเวทยากร
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553

  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ได้แก่ น.ส.อภิญญา ไวทยาชีวะ
  น.ส.สุปวีร์ พุ่มทิพย์
  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ได้แก่ นายพฤฒธา อินทะฐา จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ได้แก่ น.ส.นริศรา บุญตา จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ได้แก่ นายจิรายุ จียะมาภา จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ได้แก่ นายธนกร เพชรชมะรัตน์
  น.ส.สุภัทรา กรรณเลขา
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะวิศวกรรมศาสตร์วัสดุ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ได้แก่ นายธารินทร์ ธีรกรรัชต์ จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ได้แก่ นายณภัทร งามธนากุล จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะเศรษฐศาสตร์ (INTER)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ได้แก่ น.ส.ณิชาภัทร ศรีวรรณวัฒน์
  น.ส.ปรางกาญจน์ สุวรรณวัฒน์
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ได้แก่ น.ส.ทิพย์กัญญา หล่อวัชฌาสัย
  นายอนันท์ อรรถเวชกุล
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ได้แก่ น.ส.จุฑารัตน์ จิรสัตยาภรณ์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  วิทยาลัยการโรงแรม VATEL
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ได้แก่ น.ส.วรารัตน์ เทียมถม จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

  ได้แก่ นายวีรภัทร์ ตันติเวทยากร จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

  ได้แก่ นายธนานันท์ อุตมัง จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ได้แก่ นายวศิน ศรีวัฒนามงคล จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ได้แก่ นายวศิน ศรีวัฒนามงคล จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553

  คณะวิศวกรรมเครื่องกล
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ได้แก่ น.ส.ศดานันท์ เอี่ยมศิลป์ จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552

  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ได้แก่ นายกสรัณต์ ศรีกฤษณพล จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553

  คณะอักษรศาสตร์(INTER)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ได้แก่ น.ส.ฐนิตา เขตกิตติคุณ จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553

  ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

  ได้แก่ น.ส.ชลธิชา หรรษอิทธินันท์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ได้แก่ น.ส.ชลธิชา หรรษอิทธินันท์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553

  คณะนิเทศศาสตร์ (INTER)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ได้แก่ น.ส.ธนินท์ธร ตั้งพิทยาเวทย์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553

  คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ได้แก่ น.ส.วิทิตา เย็นทรัพย์ จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  น.ส.ธนินท์ธร ตั้งพิทยาเวทย์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน(INTER)
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  นายธนสิทธิ์ ทองจันทร์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553
  คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  น.ส.ฉัตรกมล เขียวศิริ
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2553
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  น.ส.ฉัตรกมล เขียวศิริ
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ
  นส.พิมประกาย อาจสัญจร
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะธุรกิจอัญมณี ม.บูรพา
  นส.เกวรินทร์ ศรีนาคหฤทัย
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะธุรกิจวิศวะกรรม ม.ศิลปากร
  นส.เกวรินทร์ ศรีนาคหฤทัย
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะออกแบบเครื่องประดับ มศว.
  นส.เกวรินทร์ ศรีนาคหฤทัย
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ม.มหิดล
  นส.สุกฤตา หาญเมตตา
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย มศว.
  นายศิรวัชร์ จันทร์วิพัฒน์
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะออกแบบเพื่องานภาพยนต์และสื่อดิจิตตอล มศว.
  นส.สริตา เกษรแพทย์
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะวิศวกรรมเคมี ม.มหิดล
  นายพัสกร เปียระบุตร
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะวิศวกรรมโยธา ลาดกระบัง
  นายพัสกร เปียระบุตร
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะวิศวกรรมกรรม ม.เกษตร บางเขน
  นายพัสกร เปียระบุตร
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะแพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ
  นายจีรัฎฐ์ เพชรชมะรัตน์
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะแพทยศาสตร์ วชิระ
  นายปัณณวัฒน์ ตรีรัตนวงศ์
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะวิศวกรรมสาสตร์ นาโน ม.จุฬาฯ
  นส.รัศมีดาว รัตนรักษ์
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณิตเศรษฐ์ศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล
  นายปิโยรส ปรีชา
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะประมง ม.เกษตร
  นายวรปรัชญ์ แจ้วชุ่มชื่น
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2554
  คณะวิศวะ ม.เกษตร
  นายวิธวินธ์ เรืองเดชขจร
  จากยอดติว 1 คน