ตั้งแต่โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานของท่านในด้านวิชาการ ซึ่งทำให้บุตรหลานของท่านมีผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เป็นส่วนหนึ่งของความ สำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อและการสอบแข่งขันต่างๆ รวมถึงการเพิ่มคะแนนสอบของบุตรหลานของท่านจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีการบอกต่อมากที่สุด

ทีมอาจารย์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้โอกาสเราในการเป็นผู้ดูแลบุตรหลานของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจ บุคลากรทุกคนของโรงเรียนขอสัญญาที่จะรักษาคุณภาพการเรียนการสอนตลอดไป สมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู”

กรุณาเลือกระดับชั้นที่ท่านสนใจได้ทางเมนูซ้ายมือค่ะ

นักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ได้
น้องถลกเกียรติ ศิลปวงศ์ (ตั้ม)นักเรียนใหม่ของร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ในปีนี้ค่ะ
ผลงานล่าสุด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ในปี 2555 ได้แก่

  น.ส.อภิสมา อารีปกรณ์
  นายวงศกร เหล่าปราณ
  น.ส.นัทธมน ทองชิว

  จากยอดติว 4 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.ทวีธาภิเศก ได้ในปี 2555 ได้แก่

  นายศักดิ์โชติ เอื้อธาดา
  นายพนาภาส โสมกุล
  นายวงศกร เหล่าปราณ
  นายสิรภพ สิทธิ

  จากยอดติว 4 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.สาธิตสวนสุนันทา ได้ในปี 2555 ได้แก่

  น.ส.ปาลิน กองจันทร์

  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.โพธิสารพิทยากร ได้ในปี 2555 ได้แก่

  น.ส.จิรัชญา ก่อเกียรติคุณ
  นายนรินทร ทรัพย์ขจรศิริ

  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.สามเสนวิทยาลัย EP ได้ในปี 2555 ได้แก่

  น.ส.อิสรีย์ เปรมสิริวรกุล

  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.ทวีธาภิเศก MEP ได้ในปี 2555 ได้แก่

  นายจิรพัฒน์ เฉลิมบงกช

  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.ทวีธาภิเศก โครงการความเป็นเลิศ ได้ในปี 2555 ได้แก่

  นายวงศกร เหล่าปราณ

  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ในปี 2555 ได้แก่

  นายสรวิศ คำตุ่น

  จากยอดติว 2 คน
ผลงานในปีที่ผ่านมา
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ในปี 2552 ได้แก่

  น.ส.พัสวี เกษรแพทย์
  นายเจแปน อินทะกัลยา
  จากยอดติว 4 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย ได้ในปี 2552 ได้แก่

  นายขรรค์ชัย ชื่นใจ
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ในปี 2553 ได้แก่

  น.ส.พีรยา ศริ
  น.ส.ธันย์ชนก พรรณพัฒน์
  น.ส.รสริน มงคลประดิษฐ์
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.วัดนายโรง (MEP) ได้ในปี 2553 ได้แก่

  น.ส.พิมพ์สิริ ดีวพุธ
  น.ส.กชกร หาญวีรกุล
  ร.ร.วัดนายโรง (MEP)
  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (EP) ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ช.วณัฐพงศ์ ศิริวิภานันท์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.สาธิต มศว.ประสานมิตร(อินเตอร์)ได้ในปี 2553
  ด.ญ.ปริม ปัณฑิตานนท์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ในปี 2554
  ดญ.วรรณกานต์ สิทธิสุข
  ดญ.ธัญวรัตม์ ดีสมเลิศ
  จากยอดติว 2 คน