ตั้งแต่โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานของท่านในด้านวิชาการ ซึ่งทำให้บุตรหลานของท่านมีผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เป็นส่วนหนึ่งของความ สำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อและการสอบแข่งขันต่างๆ รวมถึงการเพิ่มคะแนนสอบของบุตรหลานของท่านจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีการบอกต่อมากที่สุด

ทีมอาจารย์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้โอกาสเราในการเป็นผู้ดูแลบุตรหลานของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจ บุคลากรทุกคนของโรงเรียนขอสัญญาที่จะรักษาคุณภาพการเรียนการสอนตลอดไป สมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู”

กรุณาเลือกระดับชั้นที่ท่านสนใจได้ทางเมนูซ้ายมือค่ะ

นักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ได้
ขอแสดงความยินดีกับ
น้องรพินทิพย์ ถนมเกียรติเจริญ
(น้องปุยฝ้าย)
ที่สอบเข้า ร.ร.สตรีวิทยา
ได้ในปีนี้นะคะ
ผลงานล่าสุด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.วัดนายโรง MEP ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ญ.สุพิชชา นันชนะ
  ด.ญ.เสาวภาคย์ ขุนเณร

  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิตสวนสุนันทา EP ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ญ.ชนิสา ภักดีจิตติ
  ด.ญ.เบญญาภา ตันติศิริกุล
  ด.ญ.พรพิชชา อัคคไพบูรณ์

  จากยอดติว 4 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.โยธินบูรณะ EP ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ช.กัญจน์ เสงี่ยมโคกกรวด

  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.นายโรง EP ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ญ.ณัฐณิชา อมรเวชรัตน์
  ด.ญ.เบญญาภา ตันติศิริกุล
  ด.ญ.กัลยกร เอื้อรัชชานนท์

  จากยอดติว 4 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.โพธิสารพิทยากร EP ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ญ.อรณี ธวัชผ่องศรี
  ด.ช.ค้ำชูพงศ์ เจริญสุข
  ด.ญ.กัญญากร จอกทอง

  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิต สวนสุนันทา โครงการความเป็นเลิศทางภาษา ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ช.ชานน การุณรังษีวงศ์
  ด.ญ.ชุติมน ลิ้มกอปรไพบูรณ์

  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ช.วิชญ์พล ฉวีจันทร์

  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.เทพศิรินทร์ ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ช.กิตติ สุวัฒนพิเศษ

  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สวนกุหลาบ โครงการเป็นเลิศ ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ช.พศวัต เอกจริยกร

  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิต มศว. ปทุมวัน ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ช.ณพงศ์ ลีละศิธร

  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สตรีวิทยา ได้ในปี 2555 ได้แก่

  ด.ญ.พิมพ์มาดา บุญเชิดชัยยันต์
  ด.ญ.ธนัญญา ประกายวัชระ
  ด.ญ.กัลยกร เอื้อรัชชานนท์

  จากยอดติว 4 คน
ผลงานในปีที่ผ่านมา
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน ได้ในปี 2554
  ดญ.สริตา ธนวิเศษกุล
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้ในปี 2554
  ดญ.ธัญญรัศม์ วงษ์ธนานุรักษ์
  ดญ.สิริกาญ ศรีสุวรรณพร
  จากยอดติว 2 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สตรีวิทยา 3 ได้ในปี 2554
  ดช.จิรกมล เชื้อเมืองพราน
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สตรีวิทยา 1 ได้ในปี 2554
  ดญ.กันต์กนิษฐ์ วงศ์สุรไกร
  ดญ.ธีรานุช ศรีศรัณยา
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิตสวนสุนันทา EP ได้ในปี 2554
  ดญ.พริมา มงคลประดิษฐ์
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.เทพศิรินทร์ ได้ในปี 2554
  ดช.กิตติพงษ์ สุวัฒนพิเศษ
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.เซนต์ฟรังฯ ได้ในปี 2554
  ดญ.ณรณา อ่อนศรี
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.โยธินบูรณะ EP ได้ในปี 2554
  ดญ.ญานิตา คอสเคล่า
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิตศิลปากร ได้ในปี 2554
  ดช.รัชชานนท์ เอกจริยกร
  ดญ.วีรยา ศิริวิวัฒนากุล
  จากยอดติว 2 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สามเสน ได้ในปี 2554
  ดญ.วีรยา ศิริวิวัฒนากุล
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.วัดนายโรงEP ได้ในปี 2554
  ดญ.ไอริณ วงษ์กิจพัฒนา
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.เทพศิรินทร์ ได้ในปี 2553 ได้แก่
  ด.ช.ภวินท์ บุญชัยชาญกิจ
  ด.ช.ธนารัฐ ปิยะกุลภิญโญ
  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ได้ในปี 2553 ได้แก่
  ด.ช.วงศธร ฉวีจันทร์
  ด.ช.กฤติน เปียระบุตร
  ด.ช.ธนาธิป บุญประสิทธิ์
  จากยอดติว 5 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.โยธินบูรณะ (EP) ได้ในปี 2553 ได้แก่
  ด.ช.ณรรธพล ไวทยาชีวะ
  จากยอดติว 1 คน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิตสวนสุนันทา (EP) ได้ในปี 2553 ได้แก่
  ด.ช.นิธิ กิติคุณกำจร
  ด.ช.ภูธิป ตุลยวรเศรษฐ
  ด.ญ.กัญญารัตน์ ลีลาคุณารักษ์
  จากยอดติว 4 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิต มศว. ปทุมวัน ได้ในปี 2553 ได้แก่
  ด.ช.ทศพล ชวนไชยะกูล
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สตรีวิทยา ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ญ.จิดาภา อริยพงษ์ไพโรจน์
  ด.ญ.พิมพ์ธีรา เชียร์วิวัฒนกูล
  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.เทพศิรินทร์ ได้ในปี 2553 ได้แก่


  ด.ช.ดิศรณ์ สมเจริญ
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.เซนคาเบรียล(EP) ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ช.ศธร อ่อนศรี
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.หอวัง ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ญ.ณัฐณิชา พูลทวี
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.วัดนายโรง (EP) ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ช.ภัทรชัย เจริญวงษา
  ด.ญ.สิริรัชช์กร เสถียรสถาพร
  ด.ญ.ชนากานต์ จิรพงศ์ไพบูลย์
  ด.ญ.ณิชาพร ไพศาลวิจิตรนุช
  ด.ช.ธีรัตม์ ลีละศิธร
  จากยอดติว 5 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.วัดนายโรง (MEP) ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ช.จตุภัทร ฉันทวิลาศ
  ด.ช.ณภัทร รัตนมงคล
  ด.ช.ชัยธร ประสารสุขลาภ
  ด.ช.ธนภัทร โชติกุลเดชา
  ด.ญ.ชัญญา เจริญสุข
  จากยอดติว 5 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ญ.วันฟ้าใส ป้อมเสมาพิทักษ์
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิต สวนสุนันทา ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ญ.วันฟ้าใส ป้อมเสมาพิทักษ์
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ช.ธีรัตม์ ลีละศิธร
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.ทวีธาภิเษก ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ช.เสรฎฐวุฒิ วสุธารีย์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (EP) ได้ในปี 2553 ได้แก่

  ด.ช.ปฎิพล ตันบุณเอก
  จากยอดติว 3 คน