ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ รับสมัครนักเรียน ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2555
 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นป.1 ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ปีการศึกษา 2555

วันจำหน่ายใบสมัคร
    วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน - วันศุกร์ที่ 9  กันยายน 2554  ราคาชุดละ 200 บาท
    เตรียมสำเนาสูติบัตรและใบเปลี่ยนชื่อ
 (ถ้ามี)

    เวลาจำหน่ายใบสมัคร
    
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

    สถานที่จำหน่ายใบสมัคร 
    
ห้องการเงิน  อาคารเซนต์แมรี่ (ใบสมัครจำหน่ายไม่จำกัดจำนวน)

วันยื่นใบสมัคร

     นำนักเรียนแต่งชุดนักเรียน เพื่อมาสอบสัมภาษณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
    วันจันทร์ที่ 3 - วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ถ้าท่านไม่มายื่นใบสมัคร
   
ตามวันเวลาที่กำหนดในใบสมัคร ถือว่าท่านสละสิทธิ์

กำหนดสอบ

    วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 - 10.30 น.

    กรุณามาก่อนเข้าห้องสอบครึ่งชั่วโมง นำนักเรียนที่มาสอบไปส่งบริเวณโรงอาหาร
   
ชั้นล่าง อาคารเซนต์ปอล เมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้วคุณครูจะนำบุตรธิดาของท่าน
   
มาส่งที่จุดเดิม

อ่านพิ่มเติมได้ที่

http://www.sjc.ac.th/sjc2009/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=77