ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนศึกษานารี
    โรงเรียนศึกษานารี จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทห้องเรียนพิเศษ จำนวน 2 โครงการ คือ

     1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     2.โครงการพัฒนาการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     จำนวนที่รับ

     1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจำนวน 40 คน

     2) โครงการพัฒนาการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน

     คุณสมบัติของผู้สมัคร

     - เป็นนักเรียนหญิง จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 หรือเทียบเท่า

    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที  5 ไม่ต่ำกว่า 2.50


     กำหนดวันรับสมัคร วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 – 15.30 น.

     กำหนดการสอบคัดเลือก

     สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 – 13.30 น.
     วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
เด็กดีดอทคอม :: ศึกษานารี รับม.1 ม.4 (พิเศษ)

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     จำนวนที่รับ

     1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจำนวน 40 คน

     2) โครงการพัฒนาการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน

     คุณสมบัติผู้สมัคร

     - เป็นนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 หรือเทียบเท่า

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     

     กำหนดวันรับสมัคร วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 – 15.30 น.

     กำหนดการสอบคัดเลือก

     สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
     วิชาที่สอบ   วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์   วิชาภาษาอังกฤษ

     น้องๆที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร กำหนดการต่างๆ ได้ที่http://www.snr.ac.th/wita/news1_snr2011.htm นะคะ