ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา2555
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2555

 
     
     
 
1. รับสมัครระดับชั้น

ชั้นอนุบาล 1 – 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. สถานที่/วันเวลา
   จำหน่ายใบสมัคร

ห้องการเงิน  อาคารอำนวยการ เวลา 08.00 – 16.00 น.

  • ชั้นอนุบาล 1- 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    จำหน่ายวันที่ 1 – 23 กันยายน 2554
    โปรดนำสำเนาสูติบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันซื้อใบสมัคร
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    จำหน่ายวันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 4 – 6 มกราคม 2555
3. คู่มือรับสมัครรวมค่าทดสอบ

250 บาท

4. กำหนดการสมัคร

โรงเรียนจะแจ้งวันและเวลารับสมัครด้านหน้าปกคู่มือรับสมัคร 
บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง 
(ไม่ต้องนำนักเรียนมาสมัคร)

5. สถานที่รับสมัคร

ห้องประชุม อาคารนีลสันเฮส์

6. คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชั้นอนุบาล 1 : อายุ 3 ขวบ 
- ชั้นอนุบาล 2 : อายุ 4 ขวบ 
- ชั้นอนุบาล 3 : อายุ 5 ขวบ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : อายุ 6 ขวบ 
(อายุของผู้สมัครนับถึงเดือนพฤษภาคม 2555)

7. หลักฐานประกอบการสมัคร

- ใบสมัครและบัตรสอบ กรอกข้อความให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงและติดรูปถ่าย
- สูติบัตรผู้สมัคร ฉบับจริง และสำเนา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 
- ซองจดหมาย (ที่โรงเรียนแจกให้) กรอกที่อยู่อย่างละเอียดชัดเจน

8. วันสอบคัดเลือก

- ชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 
- ชั้นอนุบาล 2 – 3 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555

9. เนื้อหาทีใช้ในการคัดเลือก

- ชั้นอนุบาล 1 – 3  สัมภาษณ์นักเรียนและทดสอบความพร้อมทางด้านพัฒนาการ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเมินความสามารถในด้านภาษา, ตัวเลข,  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว และการสัมภาษณ์ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 5 ทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย 
  วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย 
  วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์

10. การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผ่านทาง www.wattana.ac.th  และส่งผลการคัดเลือกตามที่อยู่
ที่ผู้ปกครองระบุหน้าซองจดหมาย

 
............................................รายละเอียดอื่นๆ ศึกษาได้จากคู่มือรับสมัคร............................................
 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2254-7991-5 ต่อ 216,306  (งานทะเบียน-วัดผล) โทรสาร 0-2254-7997
รายละเอียดการสั่งซื้อห