ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา2555

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  ประจำปีการศึกษา 2554  ภาคเรียนที่ 2

  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1  ประจำปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2
 โดยมีระเบียบการดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.1  เป็นชาย-หญิง                                                                   

     1.2  มีอายุแต่ละชั้น ดังนี้

            - เตรียมอนุบาล         อายุ   2  ขวบเต็ม

            - อนุบาล              (เกิดไม่เกิน 16 พ.ค. 2551

     1.3  นักเรียนมี ร่างกายสมบูรณ์   แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

     1.4   มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับวัย

     1.5  ช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องจำเป็นส่วนตัว

     1.6  บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองต้องมาสมัครให้ด้วยตนเอง

     1.7  ผู้ปกครองมีความพร้อมจะร่วมมือในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน

2.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร           หลักสูตรสามัญ

3. วันที่จำหน่ายใบสมัคร              ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

          - เวลาที่จำหน่ายใบสมัคร   ระหว่างเวลา 07.30 – 17.00 เว้นวันหยุดราชการ

         - สถานที่จำหน่ายใบสมัคร  ห้องธุรการ อาคารสิรินเทพ ชั้น 1

4. หลักฐานและเอกสารการสมัครเข้าเรียน

   4.1  ใบสมัครที่เขียนหรือพิมพ์ข้อความ อย่างเรียบร้อยชัดเจน และตรงกับความเป็นจริง  

         ติดรูปถ่ายของผู้สมัครตรงช่องรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (สี หรือ ขาว – ดำ)

     4.2  สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา
    4.3  ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้สมัคร(ฉบับจริง)พร้อมสำเนาและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
    4.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  บิดา -มารดา
    4.5  ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมหรือสำเนาสมุดรายงาน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
    4.6  รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สี หรือ ขาว – ดำเพื่อติดบัตรสอบ
    4.7  สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (ถ้ามี)
    4.8  สำเนาใบรับรองรับศีลล้างบาป (สำหรับผู้สมัครที่เป็นคาทอลิก)
5. วัน เวลาที่สอบสัมภาษณ์   จะแจ้งให้ทราบในวันที่ยื่นใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการ อาคารสิรินเทพ

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

www.shc.ac.th  โทรศัพท์ 0-2671-9041-4 ต่อ 100 หรือ 102 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป