จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศรับสมัครสอบนิติโดยวิธีรับตรง า 2552
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

     1.1 มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

รวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 5 (รวม 4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ เป็นนักเรียนที่กำลัง

               ศึกษาในชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นปี 1 (รวม 2 ภาคเรียน)

ไม่น้อยกว่า 2.75

1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่าง

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป

โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตาของสถาบันในระดับอุดมศึกษาใดเว้นแต่จะ

ได้สละสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเสียก่อน

1.5 ไม่เป็นผู้มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา

        หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

ผู้สมัครโครงการรับตรงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามประกาศนี้แล้ว ไม่สามารถสมัครโครงการรับตรงอื่นๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อีก หรือในกรณีที่ได้สมัครในโครงการรับตรงอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว ต้องยกเลิกการสมัครเข้าโครงการรับตรงอื่นๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนสมัครเข้าโครงการรับตรงตามประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกของโครงการนี้ (สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ของกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับตรงนี้ได้)

2. การจัดการศึกษา

    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี

3. จำนวนรับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

โดยวิธีรับตรง จำนวน 60 คน
      ทั้งนี้
อาจรับจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าในกรณีที่อาจมีผู้สละสิทธิ์หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม

4. กำหนดการสมัครและการสอบ

4.1 รายละเอียดขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือกทุกขั้นตอนรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

สมัครคัดเลือกให้ศึกษาจากเว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th