ทุนช้างเผือกบูรพา

โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ใน 5 สาขาวิชาได้แก่ วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา

เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร