เกณฑ์การสมัคร
** ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย และมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มีเกณฑ์เฉพาะสาขานั้นๆ
- จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือนพฤษภาคม 2554
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
- มีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
- มีคะแนน PAT 1 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
- ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายและต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
** สำหรับนักเรียนปวช. จะดูเฉพาะคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 และต้องผ่านการสอบข้อเขียนจากทางภาควิชา**

คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ50

-

คะแนน GAT คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ20

-

คะแนน PAT 1 และ PAT 2 คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ30

-

มหาวิทยาลัยจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่ภาควิชากำหนด