ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ในคณะบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา ดังนี้


1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม. 6) ในปีการศึกษา 2553 จำนวนทุน 300  ทุน

2.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า  จำนวนทุน 420  ทุน

3.  คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป


การสนับสนุนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา

ผู้จัดการร้านค้าปลีก ฝ่ายปฏิบัติการหรือฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ในด้านธุรกิจค้าปลีก
ประกอบอาชีพค้าขายอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการด้านการค้าปลีกหรือการค้าขายอื่นๆ


2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร


คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (เน้นสายวิทย์หรือศิลป์คำนวณ)
หรือสายอาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวนทุน 30  ทุน

การสนับสนุนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา

ผู้จัดการอาคารในอาคารขนาดใหญ่ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการในบริษัทผู้ให้บริการบริหารอาคาร ผู้จัดการงานอาคารและสถานที่หรืองานด้านทรัพยากรกายภาพของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่าจำนวนทุน 20  ทุน

การสนับสนุนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา

งานด้านการบริหารคลังสินค้า งานขนส่ง และงานบริการด้านขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ หรือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

4. สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (เน้นสายวิทย์หรือศิลป์คำนวณ)
หรือสายอาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวนทุน 30  ทุน

การสนับสนุนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา

ผู้จัดการอาคารในอาคารขนาดใหญ่ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการในบริษัทผู้ให้บริการบริหารอาคาร ผู้จัดการงานอาคารและสถานที่หรืองานด้านทรัพยากรกายภาพของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

                           ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2554


โดยทั้ง 4 สาขาวิชามีมูลค่าทุนกว่าทุนละ 200,000 บาท นักเรียนชั้น ม.6 , ปวช. หรือปวส. ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.pim.ac.th/apply

ทั้งนี้ สถาบันฯจะจัดสอบชิงทุนการศึกษาดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสอบชิงทุนการศึกษาได้ที่ สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โทร. 02-832-0200