ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2554

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2554

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่

จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ

4-20 เม.ย 2554

ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค

รับสมัคร

11-20 เม.ย 2554

ทาง Website: www.cus.or.th

ชำระเงินค่าสมัคร

11-22 เม.ย 2554

ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลการสมัคร

12-25 เม.ย 2554

ทาง Website: www.cuas.or.th

ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล

12-27 เม.ย 2554

ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6,
0-2576-5555 begin_of_the_skype_highlighting              0-2576-5555      end_of_the_skype_highlighting, 0-2576-5777 begin_of_the_skype_highlighting              0-2576-5777      end_of_the_skype_highlighting

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

8 พ.ค 2554

ทาง Website: www.cuas.or.th

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

11-13 พ.ค 2554

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

19 พ.ค 2554

ทาง Website: www.cuas.or.th