รับตรง ม.รังสิต แบบยื่นเกรด 2554

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.)

ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

คณะ/วิทยาลัยที่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ประกอบด้วย

คณะพยาบาลศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ทวิภาษา ( Bilingual )

รับวุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA 2.75 ขึ้นไป

รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 ธันวาคม 2553 ที่คณะพยาบาลศาสตร์

รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 -25 มีนาคม 2554 ที่คณะพยาบาลศาสตร์

รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 -22 เมษายน 2554 ที่คณะพยาบาลศาสตร์

รอบที่ 5 สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2554 ที่คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะเทคนิคการแพทย์ รับวุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA 3.00 ขึ้นไป

รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 มกราคม 255 4 ที่คณะเทคนิคการแพทย์

รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มีนาคม 2554 ที่คณะเทคนิคการแพทย์

รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 เมษายน 2554 ที่คณะเทคนิคการแพทย์

 

สถาบันการบิน รับวุฒิ ม.6 ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย(GPA)

รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2554 ที่สถาบันการบิน ชั้น 12 M อาคาร 11

รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่สถาบันการบิน ชั้น 12 M อาคาร 11

รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 มีนาคม 2554 ที่สถาบันการบิน ชั้น 12 M อาคาร 11

รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 เมษายน 2554 ที่สถาบันการบิน ชั้น 12 M อาคาร 11

รอบที่ 5 สอบสัมภาษณ์วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่สถาบันการบิน ชั้น 12 M อาคาร 11

รอบที่ 6 สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ที่สถาบันการบิน ชั้น 12 M อาคาร 11

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน รับวุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์ฯ GPA 2.50 ขึ้นไป

รอบที่ 1 สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ห้อง Studio A ชั้น 1 อาคารวิษณุรัตน์

รอบที่ 2 สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ห้อง Studio A ชั้น 1 อาคารวิษณุรัตน์

รอบที่ 3 สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ห้อง Studio A ชั้น 1 อาคารวิษณุรัตน์

 

คณะกายภาพบำบัด รับวุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์ฯ GPA 2.50 ขึ้นไป

รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554

รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มีนาคม 2554

รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 เมษายน 2554

รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์วันที่ 7 พฤษภาคม 2554

 

วิทยาลัยดนตรี รับวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย(GPA)

รอบที่ 2 สอบปฏิบัติทางด้านดนตรี วันที่ 18 ธันวาคม 2553

รอบที่ 3 สอบปฏิบัติทางด้านดนตรี วันที่ 25 มีนาคม 2554

รอบที่ 4 สอบปฏิบัติทางด้านดนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

 

คณะทัศนศาสตร์ รับวุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์ฯ GPA 2.50 ขึ้นไป

คณะการแพทย์แผนตะวันออก รับวุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์ฯ GPA 2.50 ขึ้นไป

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ รับวุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์ฯ GPA 2.50 ขึ้นไป

สำหรับคณะที่ สามารถใช้ เกรดเฉลี่ย สมัครได้เลยตั้งแต่ GPA 2.00 ขึ้นไป มีดังนี้

คณะวิทยาศาสตร ์คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะและการออกแบบ คณะดิจิทัลอาร์ต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และวิทยาลัยนานาชาติ

หมายเหตุ

คุณสมบิติผู้สมัครเข้าศึกษา

 • ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2554
 • พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมาติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2554

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2554) ผู้สมัครเรียนต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดระเรียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

ติดต่อผู้พัฒนา : admission_rsu@hotmail.com สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักงานรับนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทร. 02-997-2200 begin_of_the_skype_highlighting              02-997-2200      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              02-997-2200      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              02-997-2200 begin_of_the_skype_highlighting              02-997-2200      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              02-997-2200      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting ต่อ 5500-5510 Email: info@rsu.ac.th