รับตรง เภสัชศาสตร์ ศิลปากร รอบที่ 2

รับตรง เภสัชศาสตร์ ศิลปากร รอบที่ 2

โครงการรับตรง ปกติ  20 คน

โครงการรับตรง เพิ่มพิเศษ 40 คน

โครงการรับตรง ผู้สำเร็จ ป.ตรีอื่น 5 คน

รับสมัคร 14 มกราคม  ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554

ก. คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย

3.1.3 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
ประจำปีการศึกษา 2554

ก. คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ.รับรอง หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายต้องมีใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและต้องนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดง เมื่อสอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากไม่สามารถนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงได้จะถือว่าการสอบผ่านเป็นโมฆะ) และ
2. ต้องศึกษารายวิชาทางด้านชีววิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต รายวิชาเคมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
รายวิชาฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

ก. คุณสมบัติทั่วไป (สำหรับทุกโครงการ)
ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพ

ข. คุณสมบัติเฉพาะ (สำหรับทุกโครงการ)
ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
1. ต้องไม่เป็นโรค อาการของโรค หรือความพิการซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพิจารณาว่าเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาเภสัชศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1.1. ความพิการทางร่างกายและหรือจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์
1.2. ตาบอดสี ที่มีระดับความรุนแรง ปานกลาง เป็นต้นไป
1.3. โรคอื่นในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และหรือคณะกรรมการประจำคณะฯ
เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล
ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้ว
ก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันนั้น