รับตรง เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาต้น
(รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในสายวิทย์ - คณิต และศิลป์ คณิต และ มีผลการเรียนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
3.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.4 เป็นผู้มีสัญชาติไทย หากอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐาน
การได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ใช้คะแนน GAT-PAT 

รายละเอียด http://reg.admin.src.ku.ac.th/rubtong/econ54.pdf

สมัคร online http://reg.admin.src.ku.ac.th/rub_tong1.htm