รับตรง มหิดล อินเตอร์ MUIC 2554

คณะที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตร์ (B.A.)

วิทยาลัยนานาชาติได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์ในสาขา สังคมศึกษา, การออกแบบนิเทศสิลป์, และ กลุ่มวิชาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง

หลักสูตรการบริหารธุรกิจ (B.B.A.)

หลักสูตรการบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในระดับตลาดโลก ซึ่งในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ มีสาขาวิชาแยกย่อยได้แก่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, และ การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (B.Sc.)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้เปิด 7 สาขาวิชาย่อย ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์ ปริญญาในสาขาวิชานี้จากวิทยาลัยนานาชาติเป็นการเริ่มต้นและเตรียมตัวที่ดีสำหรับการศึกษาต่อในวิทยาลัยด้านการแพทย์ หรือ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อการเข้าทำงาน

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (B.N.S.)

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความเชียวชาญในสาขาวิชาการพยาบาล และมีความสามารถที่จะทำงานและสื่อสารในองค์กรต่างชาติได้

หลักสูตรการศึกษาทั่วไป

หลักสูตรนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและสาขาวิชา นักศึกษาจำเป็นต้องมีหน่วยกิตระหว่าง 178 ถึง 188 เพื่อที่จะจบการศึกษาจากส่วนของ: หลักสูตรการศึกษาทั่วไป, วิชาในหลักสูตรของคณะนั้น ๆ, และวิชาเลือกเสรี. ในส่วนของวิชาในหลักสูตรของคณะนั้น นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องได้รับอย่างน้อยตั้งแต่เกรด C ขึ้นไปเพื่อที่จะจบการศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำเพื่อที่จะจบการศึกษาคือ 2.0 ขึ้นไป