KBank มอบทุนต่อป.โททั้งในและต่างประเทศ
KBank เพาะเมล็ดคนคุณภาพมอบทุนต่อป.โททั้งในและต่างประเทศ
เพราะองค์กรต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ประเทศชาติต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพ เครือธนาคารกสิกรไทย  เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงริเริ่มนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี 
ดร.ภัทท์ อรุณินท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล กล่าวถึงภาพรวมทุนการศึกษาของเครือธนาคารกสิกรไทยว่า
ธนาคารกสิกรไทยเริ่มให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนกระทั่งปัจจุบันรวมแล้วกว่า 45 ปีที่ธนาคารสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับวัตถุประสงค์ในการมอบทุนเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้ามาโดยตลอด จึงอยากตอบแทนสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สังคม ขณะเดียวกันธนาคารก็ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร
ในการนี้ เครือธนาคารกสิกรไทยจึงสนับสนุนทุนเต็มจำนวนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษาต่อต่างยังสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยธนาคารจะรับภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และค่ารายงานวิจัย ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองหรือน้องๆที่ได้รับทุน นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมไว้รองรับเมื่อสำเร็จการศึกษาด้วย

ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของธนาคารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
 
1. ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
      ทุนการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 5 ทุนในสาขาบริหารธุรกิจ โดยแบ่งเป็นทุนศึกษาต่อที่อเมริกา 2 ทุน และ อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ประเทศละ 1 ทุน ซึ่งคุณสมบัติหลักของผู้สมัคร คือ ต้องยื่นผลสอบ TOEFL หรือ IELTS และผลสอบ GMAT หรือ GRE ตามเกณฑ์ที่ระบุ  ส่วนทุนจีนผู้สมัครจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางภาษาจีนโดยยื่นผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) หรือทำการสอบข้อเขียนภาษาจีน (หากไม่มีผลสอบ) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สมัครทุนจะมีผลสอบเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดแล้วทั้งนั้น ในส่วนของการกลั่นกรองอื่นๆ จะเป็นการสอบข้อเขียน เช่น การวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ การทดสอบบุคลิกภาพ และสุดท้ายจะเป็นการสอบสัมภาษณ์

2. ทุนการศึกษาในประเทศ
      ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 9 ทุน (ครอบคลุมสาขาต่างๆ 12 หลักสูตร) จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ คือ จุฬา ธรรมศาสตร์ ศศินทร์ และ AIT ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สถาบันการศึกษาดังกล่าวตอบรับอย่างเป็นทางการหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ จุดเด่นของทุนศึกษาต่อในประเทศ คือ ถ้านักศึกษาปริญญาโทที่กำลังเรียนอยู่ทั้ง 12 หลักสูตรที่กำหนดสามารถมาสมัครขอรับทุน ซึ่งเมื่อได้รับทุนแล้ว ธนาคารถือเสมือนว่าบุคคลนั้นได้รับทุนตั้งแต่วันแรก ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เขาได้จ่ายไปทั้งหมด ธนาคารจะจ่ายคืนให้เต็มจำนวน รวมถึงเงินช่วยเหลือที่จะได้รับย้อนหลังด้วย

        ทั้งนี้ ประเภทและจำนวนทุนของเครือธนาคารกสิกรไทยอาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างในแต่ละปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น 

        สำหรับน้องๆที่สนใจสมัครสอบชิงทุนการศึกษาของเครือธนาคารกสิกรไทย ขอให้เข้าไปศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซด์ของธนาคาร อาทิ เอกสารประกอบการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร ผลสอบที่จำเป็น เช่น TOEFL GMAT และ IELTS จากนั้นดำเนินการสมัครและทำการสอบข้อเขียนต่างๆ สุดท้ายจะเป็นขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก โดยการสัมภาษณ์จะเน้นเรื่องของทัศนคติ ความตั้งใจ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวมากมาย เพียงแค่นำความเป็นตัวตนของคุณเองมาตอบเท่านั้น

           รับสมัครตั้งแต่วันนี้-18 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.kasikornbank.com