ตารางสอบ o-net ปี 2554
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. แจ้งรายละเอียดวันและเวลาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553

ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 2 ชุดวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)

          โรงเรียนดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2554

ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 2 ชุดวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)

          โรงเรียนดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2554

ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 6 วิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)

          ประกาศผล วันที่ 10 เมษายน 2554


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ