ตารางสอบ v-net ปี 53
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ แจ้งตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2553 โดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2554 และประกาศผลสอบ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

          ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมายเหตุ

          รหัสวิชา 51 รายวิชา สมรรถนะพื้นฐาน ได้แก่ การสื่อสารรู้เรื่อง กระบวนการและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความเข้าใจในหลักศาสนา สิทธิและหน้าที่ สุขภาพพลานามัย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

          รหัสวิชา 52 รายวิชา สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดเชิงวิเคราะห์ ตรรกะ ความมีเหตุผลและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)