รับสมัคร สอบ gat-pat 54 เริ่ม 10 พ.ย. นี้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554) ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 30 พฤศจิกายน 2553 สมัครผ่านทาง เว็บไซต์ สทศ.ที่ http://www.niets.or.th/

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

            นักเรียนชั้น ม 6.หรือเทียบเท่า ม.6 หรือสูงกว่า ม 6.ขึ้นไป (ณ วันสอบ)

 ค่าสมัคร 

            ค่าสมัครวิชาละ 150 บาท

 กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554)


 สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 สอบเดือนมีนาคม 

            ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2553

            กลุ่มที่ 1 ผู้ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี/ ปทุมธานี

            ลงทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน)   10 – 30 พฤศจิกายน 2553

            สมัครสอบ   10 – 30 พฤศจิกายน 2553

            ชำระเงิน   10 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2553

            เลือกสนามสอบ   10 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2553


            กลุ่มที่ 2 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบของจังหวัดอื่น 
            (ยกเว้น กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี)

            ลงทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน) 10 – 30 พฤศจิกายน 2553

            สมัครสอบ และเลือกจังหวัด/อำเภอที่ต้องการไปสอบ   10 – 30 พฤศจิกายน 2553

            ชำระเงิน   10 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2553


            ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 10 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2553

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป

            พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ 21 ธันวาคม 2553

            วันสอบครั้งที่ GAT/PAT 1/2554 เดือนมีนาคม 5 – 8 มีนาคม 2554

            ประกาศผลการสอบ 10 เมษายน 2554

            หมายเหตุ : สทศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสม

 ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554)

            วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554

            08.30 – 11.30 น. 85 GAT ความถนัดทั่วไป
            13.00 – 16.00 น. 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

            วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554

            08.30 – 11.30 น. 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
            13.00 – 16.00 น. 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

            วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554

            08.30 – 11.30 น. 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
            13.00 – 16.00 น. 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

            วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554
 
            08.30 – 11.30 น. 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
            13.00 – 16.00 น. 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
                           78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
                           79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
                           80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีu3609 .
                           81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
                           82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

            ประกาศผลสอบ วันที่ 10 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

            สทศ.ขอให้นักเรียน และครู/อาจารย์ หมั่นตรวจสอบกำหนดการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. ที่ http://www.niets.or.th/ เนื่องจาก กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)