รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2554
----------------------------------------------------------------------------------
 
  ขอประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดวิธีการสอบคัดเลือกดังนี้
  จำนวนที่รับเข้าศึกษา
  สาขาวิชาการออกแบบภายใน                 จำนวน 50 คน
  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 50 คน
  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 40 คน
  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา จำนวน 50 คน
  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 28 คน
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 35 คน
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 53 คน
 
รับสมัครสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet วันที่ 10 สิงหาคม – 30 กันยายน 2553
ตรวจสอบสถานภาพการสมัครและพิมพ์บัตร ประจำตัวสอบและสถานที่สอบทาง Internet
   หลังการส่งเอกสารสมัครสอบ 7 วัน
สอบข้อเขียน  วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2553
ประกาศผลสอบข้อเขียน์ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.decentrance.su.ac.th/