CU-TAD
สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tad.html