สสวท. ทุน วิทย์-เทคโน
นาง พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2553
ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2310, 2314 และ 2316 หรือ www.3.ipst.ac.th/dpst