ศิลปกรรม จุฬาฯ
ผู้สมัครต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
http://www.atc.chula.ac.th เพื่อทำการสมัครโดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียด
และขั้นตอนที่กำหนดให้เรียบร้อยก่อน

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน  และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยัง  โครงการรับตรง ปีการศึกษา2554” (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร์) ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 
ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2553