โครงการโอลิมปิกวิชาการ เพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์


   ผู้สมัครต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.atc.chula.ac.th โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียด  และขั้นตอนที่
กำหนดให้เรียบร้อยก่อน