การสอบเข้าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
    ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบโควตา
 เว็บไซท์http://www.mahidol.ac.th/muthai/about_quota.htm
 จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 ๑๕ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๕๓ วิทยุจุฬา FM ๑๐๑.๕ MHz รายการ Open House ทุกวันจันทร์
    เวลา ๒๑.๐๐-๒๑.๒๐ น.
 พุธ ๑๘ ส.ค.๕๓ Open House คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ
 พุธ ๒๕ ส.ค.๕๓ Open House มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
 ศุกร์ ๓ ก.ย.๕๓ แนะแนวสู่รั้วมหิดล รร.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 ศุกร์ ๒๔ ก.ย.๕๓ กิจกรรมวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม