ถึงคิวเด็กเก่งวิทย์-คณิต เรียนต่อม.ปลายฟรี
วท.ชวนเด็ก เก่งวิทย์ฯ คณิตฯ เข้าศึกษาต่อม.ปลาย ในร.ร.วิทยาศาสตร์ชั้นนำกว่า 7 แห่ง โดยใช้แนวทางการเรียน/สอน ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบ พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รับสมัคร1-31ส.ค.สอบถาม 1313…

                เมื่อ เร็วๆ นี้ นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ โครงการ วมว. เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 ในโรงเรียนชั้นนำกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ ที่อยู่ในกำกับการดูแลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาสงขลานครินทร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เป็นต้น

                โดยโรงเรียนแต่ละแห่งนั้น สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้แห่งละ 30 คน รวม 210 คน ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนเช่น อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางส่วน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และถ้าหากจบการศึกษาแล้ว จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง อีกด้วย

                รมว.วิทย์ฯ กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและขยายฐานการศึกษา สร้างฐานกำลังนักเรียนผู้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. จะใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับในปีการศึกษา 2554 โครงการฯ จะเปิดรับสมัครในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 2553  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการสอบคัดเลือกพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา นุสรณ์ และนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน
                สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1313 หรือเว็บไซต์ www.most.go.th