จากปณิธานที่ว่า "เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู" ทำให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านวิชากร ตระหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร เป็นเสมือน“บ้าน” อีกหลังหนึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเสมอมา ท่านผู้ปกครองสามารถรับข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านได้ในหน้านี้ หรือนัดหมายจองเวลาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ connect_bvk@hotmail.com นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังให้ข่าวสารที่น่าสนใจในเว็บไซด์ Facebook และ twitter อีกด้วยค่ะ

ข้อสอบ HSK

     การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ 

อ่านต่อ

ข้อสอบ GRE

 GRE (Graduate Record Examination) และเป็นข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญาทั่วไป ที่ต้องสอบสำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

อ่านต่อ

TOEIC

 TOEIC เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความสามารถใกลเ้คียงกบั แบบทดสอบอ่ืนๆ เช่น TOEFL, SAT,  GMAT

อ่านต่อ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนชิโนรส

  รับสมัครระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (โครงการวิทย์-คณิต)

อ่านต่อ