จากอุดมการณ์ของผู้บริหารและทีมครูคุณภาพ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ และเพิ่มความภูมิใจในตนเองด้านการเรียนของเยาวชนไทย โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) จึงได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 และได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2553

ตลอดเวลากว่าทศวรรษโรงเรียนบ้านวิชากร ยังคงรักษาคุณภาพในการบริการและการจัดการศึกษาจากรุ่นสู่รุ่น สมดังอุดมการณ์ที่ว่า
"เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่าน ด้วยจิตวิญญาณครู"

โรงเรียนบ้านวิชากรได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเพราะ...

  • อำนวยการสอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
  • สอนสดโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
  • จัดคอร์สเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียน
  • ได้ผลกว่า ด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก 3 - 6 คน
  • แบ่งห้องเรียน ไม่ปนชั้น ไม่ปนวิชา
  • สะดวกกว่าด้วย รอบเวลาให้เลือกหลากหลาย
  • มีผลงานทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและสอบเข้าเรียนต่อได้ทุกปี

ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2554

 ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2554...

อ่านต่อ >>

ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2554

 ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2554...

อ่านต่อ >>

ร.ร.ราชินี รับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1, ป.4 และม.1 ปีการศึกษา 2555

ร.ร.ราชินี รับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1, ป.4 และม.1 ปีการศึกษา 2555...

อ่านต่อ >>

เรื่อง ปิดสถานศึกษาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 13 จังหวัด (เลื่อนเปิดเทอม)

...

อ่านต่อ >>

ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ รับสมัครนักเรียน ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2555

...

อ่านต่อ >>

กำหนดการ ร.ร.สารสาสน์วิเทศนครปฐม

...

อ่านต่อ >>

แนวข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ ระดับประถม

...

อ่านต่อ >>

ข่าวการเลื่อนเปิดเทอม และเลื่อนรับสมัครสถาบันต่างๆ

 เช่น พระหฤทัยคอนแวนต์ อัสสัมชัญ เซนต์คาร์เบรียล ฯลฯ...

อ่านต่อ >>

ข้อสอบ HSK

     การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็...

อ่านต่อ >>

ข้อสอบ GRE

 GRE (Graduate Record Examination) และเป็นข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญาทั่วไป ที่ต้องสอบสำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับสูงกว...

อ่านต่อ >>

TOEIC

 TOEIC เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความสามารถใกลเ้คียงกบั แบบทดสอบอ่ืนๆ เช่น TOEFL, SAT,  GMAT...

อ่านต่อ >>

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนชิโนรส

  รับสมัครระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (โครงการวิทย์-คณิต)...

อ่านต่อ >>

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนศึกษานารี

  รับสมัครระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องพิเศษ)...

อ่านต่อ >>

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

 รับสมัครระดับชั้น ม.1 และ ม.4...

อ่านต่อ >>

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ปีการศึกษา2555

 รับสมัคร ระดับชั้น  ป.1...

อ่านต่อ >>

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

1. ประเภทพื้นที่บริการ  รับเฉพาะแขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 2. รับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ทั้งหมด 140 คน 3....

อ่านต่อ >>

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา2555

รับสมัคร ระดับชั้น อนุบาล1-3, ป.1-ป.5 ,ม.1...

อ่านต่อ >>

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา2555

เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 1...

อ่านต่อ >>

การทดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา เพื่อรองรับการรับตรงร่วมกัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕

สทศ ได้จัดการทดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นําคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศ...

อ่านต่อ >>

Raffles College of Design and Commerce รับสมัครตรงปริญญาตรี โท ใน 38 แคมปัส 14 ประเทศ

แนะนำหลักสูตรอินเตอร์ ป.ตรี โท ด้านดีไซน์ บริหารธุรกิจ โดย สถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (มีแคมปัสใน 14 ประเทศ...

อ่านต่อ >>

จี้รัฐบาลเตรียมอาชีวศึกษารับเปิดเสรีอาเซียน ก่อนไม่ทันเพื่อนบ้าน

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 8 มิ.ย.- กรรมการฯ และที่ปรึกษา สสค. จี้รัฐบาลเตรียมพร้อมการอาชีวศึกษา รองรับตลาดแรงงาน เมื่อเกิดป...

อ่านต่อ >>

จุฬาลงกรณ์ประกาศแล้ว !!องค์ประกอบการยื่นโครงการรับตรง

จุฬาฯ อาจเข้าร่วมรับตรงกลาง...

อ่านต่อ >>

กำหนดการสอบเข้า ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน

 จำหน่ายใบสมัคร 31 มกราคม-4 ...

อ่านต่อ >>

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศรับสมัครสอบนิติโดยวิธีรับตรง า 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์...

อ่านต่อ >>

เงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) ประจำปี 2554

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศึกษานานาชาติ โด...

อ่านต่อ >>

ทุนช้างเผือกบูรพา

 ทุนช้างเผือกบูรพา สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา  ...

อ่านต่อ >>

สาธิตฯ ปทุมวัน

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...

อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกณฑ์การคัดเลือกตรง 2554 ...

อ่านต่อ >>

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในคณะบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา ...

อ่านต่อ >>

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2554

...

อ่านต่อ >>

รับตรง ม.รังสิต แบบยื่นเกรด 2554

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.) ...

อ่านต่อ >>

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ โครงการ IUP ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์  โครงการ IUP (International Undergraduate Program) รับสมัคร เสาร์ 01 มกราคม 2554 ...

อ่านต่อ >>

รับตรง เภสัชศาสตร์ ศิลปากร รอบที่ 2

โครงการรับตรง ปกติ  20 คน โครงการรับตรง เพิ่มพิเศษ 40 คน ...

อ่านต่อ >>

รับตรง เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา...

อ่านต่อ >>

รับตรง มหิดล อินเตอร์ MUIC 2554

กำหนดการรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร 6-28 มกราคม 2554 กำหนดวันสอบข้อเขียน 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดภาคเรียน 18 เ...

อ่านต่อ >>

JGSEE ให้ทุนต่อ โท-เอก ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ดังต่อไปนี้ Master of Science (MSc), Master of Eng...

อ่านต่อ >>

KBank มอบทุนต่อป.โททั้งในและต่างประเทศ

1. ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 5 ทุนในสาขาบริหารธุรกิจ โดยแบ่งเป็นทุนศึกษาต่อที่อเมริกา 2 ทุน และ อังกฤษ ญี่ปุ่น...

อ่านต่อ >>

เด็กไทยเกือบครึ่งเสี่ยงถูกรังแกบนโลกออนไลน์

ปัญญาสมาพันธ์ฯ เผยผลการวิจัย เด็กเกือบครึ่งถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กให้ทั่วถึง แนะรัฐบาลเร่งเข้ามาแก...

อ่านต่อ >>

การสอบ LAS (Local Assessment System)

การสอบ LAS (Local Assessment System) LAS คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ สำหรับนักเรียนระด...

อ่านต่อ >>

ตารางสอบ o-net ปี 2554

ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553 ...

อ่านต่อ >>

ตารางสอบ o-net ปี 2554

ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553 ...

อ่านต่อ >>

ตารางสอบ v-net ปี 53

ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2553...

อ่านต่อ >>

รับสมัคร สอบ gat-pat 54 เริ่ม 10 พ.ย. นี้

สทศ.แจ้งกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554) ย้ำ นักเรียนหมั่นตรวจสอบกำหนดการต่างๆ ทางเว็บไซต์...

อ่านต่อ >>

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...

อ่านต่อ >>

CU-TAD

รายละเอียด CU-TAD...

อ่านต่อ >>

สสวท. ทุน วิทย์-เทคโน

สสวท.ให้ทุนความสามารถพิเศษ วิทย์-เทคโน ...

อ่านต่อ >>

ศิลปกรรม จุฬาฯ

รับตรง ศิลปกรรม จุฬาฯ ...

อ่านต่อ >>

รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 2554 ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียง...

อ่านต่อ >>

โครงการโอลิมปิกวิชาการ เพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัครนักเรียน โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ป...

อ่านต่อ >>

การสอบเข้าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา...

อ่านต่อ >>

ถึงคิวเด็กเก่งวิทย์-คณิต เรียนต่อม.ปลายฟรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์ให้ทุนเด็กเก่งวิทย์ฯ คณิตฯ เข้าศึกษาต่อม.ปลาย ในร.ร.วิทยาศาสตร์ชั้นนำกว่า 7 แห่ง ...

อ่านต่อ >>

รายละเอียดการสอบ SMART

รายละเอียดการสอบ SMART สำหรับน้อง ม.ปลายที่ต้องการเข้า หลักสูตรนานาชาติในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

อ่านต่อ >>
next
Previous
 
น้องเอริน กนกอร วิชยศิลป์ ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย คนเก่งของเราที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนเเข่งขันภาษาจีนระดับกลุ่มโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับน้องจันทร์หอม พิมพ์กาญจน์ เลิศวนาลัย ที่สอบเข้า ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวันได้ในปีนี้นะคะ
 
น้องเอเอ ด.ช.พิพัฒน์ ตั้งเก่งการย์ คนเก่งของเรา ได้คะเเนนวิชาภาษาอังกฤษ สูงสุดของชั้น ป.1 ร.ร.ราชวินิตค่ะ
น้องโคล่า ดนัยวิทย์ ภุมรินทร์วิเลิศ ลูกศิษย์คนเก่งของครูยิ้ม ที่ประกวดการทำการ์ดวันเเม่ ได้ชนะเลิศที่ 1 ของโรงเรียนสาธิต อนุบาลละอออุทิศค่ะ
 
ขอเเสดงความยินดีกับน้องอันดา กฤติภพ สมานนิจ น้องคนเก่งของเราที่สอบเข้า ร.ร.สาธิต ประสานมิตรได้ในปีนี้ค่ะ
น้องจอห์น รวิภัทร อมรสกุล น้องคนเก่งที่สอบเข้า ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ในปีนี้ค่ะ
 
ขอแสดงความยินดีกับน้องเอส ธิติพัฒน์ เลิศวงการ ที่สามารถสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์(interนาโน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ในปีนี้นะคะ
น้องเชอร์รี่ ชาลิศา มาลีรัตน์ ได้คะแนนสอบสูงสุดในการสอบวิชาฝรั่งเศสของโรงเรียน ยินดีด้วยค่ะ
 
น้องกิ่ง กิ่งกาญจน์ บุญรักษา ได้รับทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ฝรั่งเศส ยินดีด้วยนะคะ
ขอแสดงความยินดีกับน้องวิว ธิดาวรรณ ตั้งไพบูลย์กุล ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปตอบปัญหาวิชาการระดับมัธยมปลาย
 
ขอแสดงว่ายินดี กับน้องแพร แพรวา วิสุทธฺกุล ที่ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษของระดับป.1
น้อง กร กรุณ ชนกนุรักษ์ ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศจีน ยินดีด้วยค่ะ
 
น้อง ซาร่า นิมิตรมงคล ที่สอบชิงทุนAFS ได้นะคะ
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ตี๋ สัญญา กิจพิศาล ที่สอบได้คะแนนภาษาอังกฤษเป็นอันดับ1 ของโรงเรียนนะคะ
 
ขอแสดงความยินดีกับน้องโอ๊ค พิทักษ์ ภาษีศรี ที่สอบได้ที่1ของระดับชั้นป.2นะคะ
ขอแสดงความยินดีกับน้อง วิทย์ วรวิทย์ ไวว่องกิจ ที่สอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบได้นะคะ
 
น้อง วินนี่ วรรณสา วงศ์ทองกุล ได้รับทุนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นิวซีแลนด์เป็นเวลา1ปี ยินดีด้วยค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับ น้อง บิว ปนิตา วงศ์สิงหา ที่สอบเข้าโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ได้นะคะ
 
ยินดีกับ น้องแบงค์ กิตติพันธ์ สุขะมงคล ที่สอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบได้นะคะ
น้องหยง ปิติรัตน์ ลีวิเศษแก้ว สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนสตรีวิทย์ได้ ยินดีด้วยค่ะ
 
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ปลา ปาณิศรา วิสุทธิมงคล ที่สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนราชินีได้นะคะ
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ลิลลี่ วาชินี กานต์ชนิตสรณ์ นะคะ ที่สอบเข้าโรงเรียนสาธิตปทุมวันได้
 
ขอแสดงความยินดีกับ น้องเนเน่ เมธิณี จตุรทิศ ที่สอบเข้าโรงเรียนสตรีวิทย์ได้นะคะ
น้อง โอ อัครวัตร กิจธำรงค์ สอบเข้า โรงเรียนราชวินิจได้ ยินดีด้วยค่ะ
 
น้อง นีโน่ วรุต จักราวัตร สอบเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ในปีนี้ ยินดีด้วยค่ะ
น้อง ธิชา ลีนุกุล สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ในปีนี้ ยินดีด้วยค่ะ
 
ขอแสดงความยินดีกับน้องวิทย์ กรวิทย์ วนานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
ขอแสดงความยินดีกับน้องแดนนี่ วิรัช สุวรรณสรณ์ ที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้นะคะ
 
ขอแสดงความยินดีกับน้องปาล์มมี่ วีรดา พิพัฒน์ผล ที่สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะคะ
น้อง อิ่ม ทิพย์สุดา โกมลมาศ สามารถสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมได้ ยินดีด้วยค่ะ
 
ขอแสดงกับน้องแมค รณวิทย์ มหาอิทธิ ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น้อง นีน่า นิชามาศ อัศวิน สอบเข้าศึกษาต่อ คณะเศรษฐศาสตร์ (อินเตอร์) ธรรมศาสตร์ แสดงความยินดีด้วยค่ะ
 
ขอแสดงความยินดีกับน้องหญิง พิสิณี พิรัชสิทธิ์ ที่สอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมได้นะคะ
น้อง ลี ลีลาวดี ตั้งไพศาล สอบเข้าม.4 โรงเรียนมหิลวิทยานุสรณ์ได้ในปีนี้ ยินดีด้วยค่ะ
 
แสดงความยินดีกับน้อง ดา ธิดารัตน์ สุนทรศรี ที่สอบเข้าสาธิตปทุมวันได้ด้วยนะคะ
น้องซอส กิตติพงศ์ พิทักษ์กุล นักเรียนคนเก่งอีกคนของเราที่สอบติดเตรียมอุดมค่ะ
 
ขอแสดงความยินดีกับน้องเต้ อัครเดช ที่สอบเข้าป.1 รร. ราชวินิตได้นะคะ
ขอแสดงความยินดีกับน้องแพรวา รุ่งสกุลกิจ ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของชั้นป.1 ด้วยนะคะ
 
ขอแสดงความยินดีกับน้องภูมิ ภูมิรัตน์ แสงวัฒนา ที่ได้คะเเนนสุดสูงวิชาฟิสิกส์ ในระดับชั้น ม.5 ของร.ร.เทพศิรินทร์นะคะ
น้องเอ็ม อรรถพล จึงกิจการ ได้คะเเนนสูงสุดของระดับชั้น ม.5 วิชาเคมี ร.ร.เซนต์คาเบรียล
 
น้องพอล ศิรวิทย์ อัครชาติ ม.3 ร.ร.เทพศิรินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับกลุ่มโรงเรียน
น้องอ้อยใจ รุ่งเรืองการ(อ้อย) คนเก่งท็อปวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ร.ร.วัดนายโรง
 
คุณครูทุกคนขอแสดงความยินดีกับน้องโอ๊ต นที ศรีเทพ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสารสนเทศ สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังได้ในปีนี้นะคะ
น้องน้ำหวาน กาญจนา บูรณะคติ นักศึกษาใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน(INTER)มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีด้วยค่ะ
 
ขอแสดงความยินดีกับน้องต้นน้ำ จันทร์งาม พิทักษ์สิทธิ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้า ร.ร.อนุบาลละอออุทิศในปีนี้นะคะ
ขอแสดงความยินดีกับน้องแคนดี้ รพีศิลป์ พัฒนเมฆา ที่สามารถสอบเข้า ป.1 ร.ร.เด่นหล้าได้ในปีนี้นะคะ
 
ขอแสดงความยินดีกับ น้องรพินทิพย์ ถนมเกียรติเจริญ (น้องปุยฝ้าย) ที่สอบเข้า ร.ร.สตรีวิทยา ได้ในปีนี้นะคะ
น้องฝน ธนาพร ศรีราเมธ นักเรียนใหม่ร.ร.มหิดลวิทยาสรณ์ ในปีนี้ค่ะ
 
น้องวินนี่ ศศิกานต์ ลิ่วธนาวงษ์ คนเก่งของเราที่สอบเข้าร.ร.ยอเซฟอุปถัมภ์ ได้ในปีนี้
แสดงความยินดีกับน้องแอน วรรณวีร์ ชาติตระการ ด้วยนะคะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีนี้
 
น้องถลกเกียรติ ศิลปวงศ์ (ตั้ม)นักเรียนใหม่ของร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ในปีนี้ค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับ น้องณัฐกานต์ ศรีอารีย์ สามารถเข้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
น้องบี กษมา ศรีเเจ่ม ความภูมิใจของเรา สอบเข้า ป.1 ร.ร.ราชวินิต ได้ในปีนี้ค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับน้องพิ้งค์กี้ นวรัตน์ ศรีเพชร ที่สามารถสอบเข้า อ.3 ร.ร.สาธิต ประสานมิตรได้ในปีนี้ค่ะ
 
น้องข้าวฟ่าง สลาลี พิพัฒน์ศักดิ์ นักเรียนใหม่ ป.1 ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ในปีนี้ค่ะ (^_^)
ความภูมิใจอีกหนึ่งคนของโรงเรียน น้องราวิน รัตนเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสารสนเทศ สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าลาดกระบังค่ะ
 
น้องคนเก่งในปีนี้ น้องวนิสา เจริญทรัพย์มั่น นักเรียนใหม่ ป.1 ร.ร.สาธิต จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ขอแสดงความยินดีกับ น้องภาวิณี สมเจริญ(น้องส้ม) ที่สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ร.ร.สตรีวิทยา ได้ในปีนี้นะคะ