คอร์สอนุบาลและปฐมวัย
“เตรียมความพร้อมลูกน้อยสู่วัยเรียน”
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 5-7 ปี ที่ต้องการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โรงเรียนอย่างมั่นใจ หลักสูตรการเรียนการสอน ประกอบด้วย ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เชาวน์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยสำหรับเด็ก ผู้สอนสอนโดยใช้อุปกรณ์เสริมทักษะทางสมอง เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน และทำให้เกิด
ความทรงจำระยะยาวอีกด้วย
แต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 6 คน เพื่อการเรียนการสอนประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าเรียนรวมค่าเอกสาร และอาหารว่าง 4,000 บาทต่อ 4 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชม. 30 นาที)


ค่าเรียนอัตราพิเศษ 14,400 บาท เมื่อลงทะเบียน 16 ครั้ง


นักเรียนใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ทดลองเรียนได้ 1 ครั้ง ฟรี


ที่ 0-2884-9187-8 หรือ 080-596-1544


คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
“เพื่อให้ลูกน้อยก้าวสู่ทุกสนามสอบอย่างมั่นใจ”

                 หลักสูตรติวสอบเข้าชั้น ป. 1 เป็นคอร์สที่ปรับพื้นฐานทางความรู้และพัฒนาการของน้องๆ แต่ละคนให้พร้อมกับการสอบแข่งขัน ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล คอร์สนี้จัดห้องเรียนตามโรงเรียนเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการสอบเข้า เช่น  สาธิต จุฬาฯ, เซนต์คาเบรียล, เซนต์โยเซฟ, อัสสัมชัญ, กรุงเทพคริสเตียน, ราชวินิต, สาธิต สวนสุนันทา, สาธิต บ้านสมเด็จ ฯลฯ


แต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 6 คน เพื่อการเรียนการสอนประสิทธิภาพสูงสุด


ค่าเรียนรวมค่าเอกสาร และอาหารว่าง 4,000 บาทต่อ 4 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชม. 30 นาที)


ค่าเรียนอัตราพิเศษ 14,400 บาท เมื่อลงทะเบียน 16 ครั้ง


นักเรียนใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทดลองเรียน 1 ครั้ง ฟรี


ที่ 0-2884-9187-8 หรือ 080-596-1544
คอร์สศิลปะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการตามวัย
“เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและสมาธิ ผ่านจินตนาการทางศิลปะ”
คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะทางสมองและกล้ามเนื้อมือ ผ่านทางการเสริมสร้างจินตนาการและสมาธิด้วยศิลปะ ทั้งการวาดรูปสีและขาวดำ ศิลปะนักประดิษฐ์ตัวน้อย การวาดการ์ตูน และการวาดภาพอย่างมืออาชีพ
แต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อครู 1 คน
เพื่อการเรียนการสอนประสิทธิภาพสูงสุด
สอบถามเวลาเรียนเพิ่มเติม หรือทดลองเรียนได้แล้ววันนี้
ที่ 0-2884-9187-8
คอร์สนักพูดน้อย
“เสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกสมวัย”
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 7-12 ปี ศักยภาพความกล้าแสดงออกและความเป็น
ผู้นำของน้องๆ จะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้น ผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เช่น
นักเล่านิทาน พิธีกรเด็ก นักพูดรุ่นเยาว์ ฯลฯ เพื่อให้น้องๆ สามารถนำทักษะต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน และเป็นผู้นำที่กล้าแสดงออกได้ในอนาคต

สอบถามรอบเวลาเรียนเพิ่มเติมได้


ที่่ 0-2884-9187-8 และ 080-596-1544 

คอร์สเรียนเพิ่มเกรด
“เรียนล่วงหน้า เสริมความมั่นใจในชั้นเรียน”
คอร์สเพิ่มเกรดที่โรงเรียนบ้านวิชากร เป็นคอร์สเรียนสอนสดเพื่อปรับพื้นฐาน และเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการของนักเรียน การเรียนการสอนเน้นกลุ่มเล็กนักเรียน 3-6 คนต่อครู 1 คน ไม่ปนระดับชั้นและไม่ปนวิชาในห้องเดียวกัน

วิชาที่เปิดสอนในแต่ละระดับชั้น มีดังนี้


ระดับชั้นประถมและมัธยมต้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


ระดับชั้นมัธยมปลาย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สังคม


                               ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส


                               ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน และวิชาความถนัดเฉพาะทางต่างๆ


                               เช่น ความถนัดทางแพทย์ ครู วิศวะ สถาปัตย์ มัณฑนศิลป์ ฯลฯ


ระดับมหาวิทยาลัย เช่น เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แคลคูลัส สถิติ บัญชี การตลาด และวิชา

เฉพาะต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย                


จัดการเรียนการสอนไม่เกินห้องละ 3-6 คนเพื่อประสิทธิภาพทางการเรียนสูงสุด


รับสิทธิพิเศษ!!! ติวเข้มก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค ในช่วงวันหยุดก่อนสอบ ติวและเก็งข้อสอบตรงตามเนื้อหาของเเต่ละโรงเรีย

สอบถามรอบเวลาเรียนเพิ่มเติมได้ที่่ 0-2884-9187 ถึง 8 และ 080-596-1544 

คอร์สเตรียมสอบเข้า
“พิชิตทุกสนามสอบ สอบติดทุกปี”
คอร์สเตรียมสอบเข้าเหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ที่ต้องการสอบเข้าเรียนต่อ ดังนี้

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม


ติวสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 โรงเรียนชั้นนำของรัฐ ช่น สาธิต มศว. ปทุมวัน, สวนกุหลาบ,เทพศิรินทร์, สตรีวิทยา, สายปัญญา, ศึกษานารี, สตรีวัดระฆัง ฯลฯ หรือโรงเรียนต่างๆที่ผู้เรียนสนใจ


ติวสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 โรงเรียน English Program ชั้นนำ เช่น โยธินบูรณะ(นานาชาติ),สามเสนวิทยาลัย, วัดนายโรง หรือโรงเรียนต่างๆที่ผู้เรียนสนใจ


ติวสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 โครงการความเป็นเลิศ เช่น สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา หรือโรงเรียนต่างๆ ที่ผู้เรียนสนใจ


สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ติวสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนชั้นนำ เช่น เตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์, สวนกุหลาบวิทยาลัย, เทพศิรินทร์, สตรีวิทยา หรือโรงเรียนต่างๆที่ผู้เรียนสนใจสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบตรง(Admission)เข้าคณะต่างๆ เช่น ข้อสอบ O-NET, GAT, PAT, CU-TEP, CU-AAT, TU-GET, SMART,  SAT

                               วิชาความถนัดทางการเรียนต่างๆ เช่น ความถนัดทางวิศวะ, ความถนัดทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์, ความถนัดทางแพทย์ , ความถนัดทางครู หรือการสอบเข้าคณะต่างๆที่ผู้เรียนต้องการ


ทุกห้อง ทุกระดับชั้น แบ่งห้องเรียนตามเเนวข้อสอบของโรงเรียนเป้าหมายของผู้เรียน     สอบถามรอบเวลาเรียนเพิ่มเติมได้ที่่ 0-2884-9187-8 และ 080-596-1544  

ทุกห้องสอนสดโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์
และมีผลงานนักเรียนที่สอนสอบเข้าได้ทุกปี
จัดห้องเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก 3-8 คน
เพื่อความเข้มข้นของเนื้อหาและการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2884-9187 ถึง 8 และ 0-2884-5331 ถึง 2
คอร์สเรียนปิดเทอม
“เตรียมตัวก่อน พร้อมกว่า”
สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียนโดยการเรียนล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมเนื้อหาวิชาสำหรับเปิดเทอมใหม่ คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ จัดคาบเรียน สอนสดแบบกลุ่มเล็ก 3-6 คน ไม่ปนชั้นและไม่ปนวิชาในห้องเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ของผู้เรียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2884-9187 ถึง 8
คอร์สศิลปะเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
“เพิ่มทักษะทางศิลปะ เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบตรง”
สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีการสอบ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม และวิชาความถนัดทางมัณฑนศิลป์ คอร์สนี้ได้รวมแนวข้อสอบ รวมถึงเทดนิคการวาดเส้น แสงและเงา รูปทรง การวาดภาพแบบต่างๆ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าเรียนรวมค่าเอกสาร 1,800 บาทต่อ 4 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชม. 30 นาที)


ลงทะเบียน 16 ครั้ง รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%


สอบถามเวลาเรียนเพิ่มเติม 


ได้ที่ 0-2884-9187 ถึง 8 และ 080-596-1544

คอร์สเรียนตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัว และคอร์สเรียนที่บ้าน
“ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ”
สำหรับนักเรียนที่ต้องการการเรียนแบบเป็นส่วนตัว ที่สามารถเลือกเนื้อหาที่เรียน เวลาเรียน และ อาจารย์ผู้สอนได้เอง ทำให้สามารถตอบสนองทักษะในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้อย่างดีที่สุด จึงไม่แปลกใจเลยว่าผู้ที่เรียนคอร์สนี้ จะเก่งในเนื้อหาที่เรียนและมีคะแนนดีขึ้นเป็นลำดับ
คอร์สนี้เปิดสอนทั้งระดับชั้นประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกสถานที่ เปิดสอนทั้งหลักสูตรไทย นานาชาติ และสองภาษา


ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งด้านเวลา สถานที่ และเป้าหมายที่ต้องการ 

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียน *กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2884-9187 ถึง 8 และ 080-596-1544  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2884-9187 ถึง 8 และ 080-596-1544
คอร์สภาษาเพื่อเพิ่มคะแนน คอร์สภาษาในชีวิตประจำวัน และคอร์สภาษาเพื่อธุรกิจ
“ภาษาสนุก จำง่าย ใช้ได้จริง”
โรงเรียนบ้านวิชากรร่วมกับสถาบันภาษา BV Language จัดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอาหรับ รวมถึง ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (Thai for Foreigners) เพื่อให้ผู้เรียนที่เป็นนักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนวิชาภาษาต่างๆ ที่โรงเรียนได้ รวมถึงผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่วไป ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคอร์สต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ www.bvlanguage.com

สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวไทยในวงการล่ามและนักแปล


คอร์สภาษาสำหรับนักเรียน โทร 0-2884-9187-8 คอร์สภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กร 


โทร 083-816-6872 , 082-672-1222  Line id : btsmrt1

คอร์สเตรียมสอบแข่งขัน
“พิชิตทุกสนามสอบ สอบติดทุกปี”

                  คอร์สสำหรับการติวสอบแข่งขันต่างๆ เช่น เพชรยอดมงกุฏ, สมาคมคณิตศาสตร์, สสวท., AFS, โอลิมปิกวิชาการ, ทุนเล่าเรียนหลวง, ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ฯลฯ ทุกห้องสอนสดโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ และมีผลงานนักเรียนสอบได้ทุกปีตามเป้าหมายที่นักเรียนต้องการ


สอบถามเวลาเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 0-2884-9187-8

ทุกห้องสอนสดแบบกลุ่มเล็ก 3-6 คน
เพื่อความเข้มข้นของเนื้อหา และการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
จัดการเรียนการสอนตามแนวข้อสอบเป้าหมายของผู้เรียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2884-9187 ถึง 8 และ 080-596-1544
คอร์สเรียนหลักสูตรนานาชาติ
Intensive courses for English Program Students
“เพิ่มคะแนนสอบ ในหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา”

                  สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติและสองภาษาต่างๆ เช่น สาธิต มศว. ปทุมวัน, เซนต์คาเบรียล, อัสสัมชัญ, เซนต์โยเซฟ, โพธิสารวิทยา, โยธินบูรณะ, วัดนายโรง,ทิวไผ่งาม ฯลฯ


                  โรงเรียนบ้านวิชากรจัดคอร์สเรียนที่ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนต่างๆ ทั้ง IE, NIE, EP, MEP, NEP และ Bilingual ทุกห้องจัดเนื้อหาตรงตามโรงเรียนของผู้เรียน นักเรียนสามารถเลือกเวลา กำหนดเนื้อหาและอาจารย์ผู้สอนเองได้


                  For students in International schools with English or bilingual program, the institute offers a class which is designed for those who are in EP, NEP, IE, MEP, NIE and bilingual program. Students can choose their convenient time for class. Our current students include those from Patumwan Demonstration School, Saint Gabriel, Assumption, Saint Joseph, Potisarn, Yothinburana, Watnairong, Thewphaingarm and so on. For more information, plese contact 083-816-6872.


สอบถามเวลาเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 0-2884-9187-8

สอบถามเวลาและอัตราค่าเรียนเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2884-9187 ถึง 8