อำนวยการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา

อ.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการกวดวิชาจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย

เกียรติประวัติและประสบการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร

อาจารย์ ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) , กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษา

 • จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • จบชั้น ปกศ.ต้นและปกศ.สูง ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • จบปริญญาตรีด้านการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • จบปริญญาโทด้านการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศึกษาเพิ่มเติม วิชาคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศึกษาและดูงานด้านวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ณ ประเทศแคนาดา, นิวซีแลนด์, ฟินแลนด์, ลิธัวเนีย, ลัทเวีย, เอสโตเนีย, กัมพูชา, ออสเตรเลีย, อเมริกา, อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, จีน,
  เกาหลีใต้, บรูไน, กัมพูชา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, พม่า, มาเลเซีย, ลาวและไต้หวัน

เกียรติประวัติ

 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดดอกไม้ ขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับวิทยาลัยครู
 • ได้รับการสัมภาษณ์ ความสำเร็จในการทำธุรกิจส่งออก ในรายการ Morning Talk ทางช่อง 11
 • ได้รับการสัมภาษณ์ ประสบการณ์ชีวิตปีสตรีสากลในคอลัมน์ Out Look ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post
 • ได้รับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการกวดวิชา จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรพิเศษ ตามหน่วยงานต่างๆ ด้านการสอนและการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

หน้าที่และผลงาน

 • พ.ศ.2520 สอบบรรจุได้ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2527 โอนเข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • ผู้แต่งหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในโรงเรียน
  • เป็นผู้ออกข้อสอบเทียบวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
  • บุคลากรกำหนดตำแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษา
  • ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2533 เพื่อประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

“ดิฉันประสบความสำเร็จในการดูแลบุตรทั้ง 3 คนของดิฉันดังนี้”

บุตรชายคนที่ 1

 • ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน ร.ร.ราชวินิต
 • ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกปี ขณะศึกษาอยู่ที่ ร.ร.ราชวินิต
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศพิธีกรเด็กชายของสถานีโทรทัศน์ ไอ.ที.วี. ในการประกวด “ไอ.ที.วี.อวอร์ด 1997”
 • ได้รับรองวัลชนะเลิศการประกวดผู้ประกาศข่าวเด็กของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย และ
  ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ที่ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยมีคะแนนที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย
 • ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นนิสิตดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่
  มหาวิทยาลัยมาเก๊า ประเทศจีน เป็นเวลา 6 เดือน
 • ได้รับทุนแบบให้เปล่า เต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Jasso) ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  เป็นเวลา 1 ปี
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านการสื่อสารมวลชน
  และการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2549

บุตรสาวคนที่ 2

 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ร.ร.ราชวินิต และ ร.ร.สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จาก ป.ป.ช.
 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ร.ร.สายปัญญา ได้อันดับที่ 2 และ ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  และ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • ได้รับทุนเรียนดีจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

บุตรสาวคนที่ 3

 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ร.ร.ราชวินิต ร.ร.สาธิต สวนสุนันทา และ ร.ร.สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศบรูไน จีน และ ญี่ปุ่น
 • ได้รับรางวัลนักเรียนเรียนดี และความประพฤติดี จาก ร.ร.สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • ได้รับคัดเลือกเป็น Students of the Month ของโรงเรียนขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ และได้รับทุนในระดับมหาวิทยาลัย 5 แห่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยแรงบันดาลใจนี้เอง จึงทำให้ดิฉัน ตั้งโรงเรียนกวดวิชา “บ้านวิชากร” นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความเป็นอัจฉริยะทางการศึกษาและบุคลิกความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนไทย
ดิฉันตั้งใจว่า “จะดูแลบุตรหลานของท่านให้เสมือนหนึ่งดูแลบุตรหลานของดิฉันเอง” และ “จะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู”
นางประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร

สอนโดย คณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนเฉพาะวิชา อาทิ