อำนวยการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา

อ.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการกวดวิชาจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย

เกียรติประวัติและประสบการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร

อาจารย์ ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) , กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษา

 • จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • จบชั้น ปกศ.ต้นและปกศ.สูง ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • จบปริญญาตรีด้านการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • จบปริญญาโทด้านการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศึกษาเพิ่มเติม วิชาคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศึกษาและดูงานด้านวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ณ ประเทศแคนาดา, นิวซีแลนด์, ฟินแลนด์, ลิธัวเนีย, ลัทเวีย, เอสโตเนีย, กัมพูชา, ออสเตรเลีย, อเมริกา, อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, จีน,
  เกาหลีใต้, บรูไน, กัมพูชา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, พม่า, มาเลเซีย, ลาวและไต้หวัน

เกียรติประวัติ

 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดดอกไม้ ขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับวิทยาลัยครู
 • ได้รับการสัมภาษณ์ ความสำเร็จในการทำธุรกิจส่งออก ในรายการ Morning Talk ทางช่อง 11
 • ได้รับการสัมภาษณ์ ประสบการณ์ชีวิตปีสตรีสากลในคอลัมน์ Out Look ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post
 • ได้รับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการกวดวิชา จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรพิเศษ ตามหน่วยงานต่างๆ ด้านการสอนและการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

หน้าที่และผลงาน

 • พ.ศ.2520 สอบบรรจุได้ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2527 โอนเข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • ผู้แต่งหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในโรงเรียน
  • เป็นผู้ออกข้อสอบเทียบวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
  • บุคลากรกำหนดตำแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษา
  • ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2533 เพื่อประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

“ดิฉันประสบความสำเร็จในการดูแลบุตรทั้ง 3 คนของดิฉันดังนี้”

บุตรชายคนที่ 1

 • ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน ร.ร.ราชวินิต
 • ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกปี ขณะศึกษาอยู่ที่ ร.ร.ราชวินิต
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศพิธีกรเด็กชายของสถานีโทรทัศน์ ไอ.ที.วี. ในการประกวด “ไอ.ที.วี.อวอร์ด 1997”
 • ได้รับรองวัลชนะเลิศการประกวดผู้ประกาศข่าวเด็กของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย และ
  ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ที่ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยมีคะแนนที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย
 • ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นนิสิตดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่
  มหาวิทยาลัยมาเก๊า ประเทศจีน เป็นเวลา 6 เดือน
 • ได้รับทุนแบบให้เปล่า เต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Jasso) ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  เป็นเวลา 1 ปี
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านการสื่อสารมวลชน
  และการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2549

บุตรสาวคนที่ 2

 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ร.ร.ราชวินิต และ ร.ร.สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จาก ป.ป.ช.
 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ร.ร.สายปัญญา ได้อันดับที่ 2 และ ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  และ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • ได้รับทุนเรียนดีจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

บุตรสาวคนที่ 3

 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ร.ร.ราชวินิต ร.ร.สาธิต สวนสุนันทา และ ร.ร.สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศบรูไน จีน และ ญี่ปุ่น
 • ได้รับรางวัลนักเรียนเรียนดี และความประพฤติดี จาก ร.ร.สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • ได้รับคัดเลือกเป็น Students of the Month ของโรงเรียนขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ และได้รับทุนในระดับมหาวิทยาลัย 5 แห่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยแรงบันดาลใจนี้เอง จึงทำให้ดิฉัน ตั้งโรงเรียนกวดวิชา “บ้านวิชากร” นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความเป็นอัจฉริยะทางการศึกษาและบุคลิกความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนไทย
ดิฉันตั้งใจว่า “จะดูแลบุตรหลานของท่านให้เสมือนหนึ่งดูแลบุตรหลานของดิฉันเอง” และ “จะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู”
นางประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร

สอนโดย คณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนเฉพาะวิชา อาทิ

อ.สุทธิโรจน์ ชวนไชยะกูล บธ.บ. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พิษณุ โชติวงษ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธีรพงศ์ เสรีสำราญ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นศ.ม. (ภาพยนตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.น้ำผึ้ง มโนชัยภักดี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดลฤทัย วงศ์สูงศักดิ์ อ.บ. (ประวัติศาสตร์/ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รส.ม. (แรงงานและสวัสดิการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ธนวรรณ ตั้งติธรรม  ม.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.สันติภาพ โชติกีรติเวช บธ.บ.(การบริหารงานโฆษณา) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ศศ.ม (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ชาลินี ชินมโนพันธ์ อ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

บธ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง

อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร วท.บ. (สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ปริญญา พงศานรากุล วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.เจตน์ อติพลภักดี กศ.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ว.ม. (วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.สุกานดา ทองประศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.อรวรา คุ้มทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.จินดารัตน์ จันทร์ผ่องใส ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ป.ม. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.อรรถพล ศรีเผือก วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(กำลังศึกษา) วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อ.นพดล ชวนไชยกูล วศ.บ (ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ภัทรกฤษณ์ มงคลยุทธ วศ.บ (ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ธานัท อนุตระกูลชัย ศ.บ. (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.เหมือนฝัน จันต๊ะอิน ทล.บ. (เทคโนโลยีศึกษาแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.รณกร ธรรมจิตต์ ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน เกียรตินิยมอันดับ2 เหรียญเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ณรงค์ศักดิ์ อุดมรักษาทรัพย์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อ.ณิชชา อิงสุธรรม  วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อ.ปิยะพงศ์ ปัสสาวะโท ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อ.ศรายุทธ สมโนชัย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อ.ไพรัช สุริยาวงษ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อ.พิมรัตน์ มาตยานุมัตย์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อ.ศุภเสกข์ เกตุรังษา วศ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.นพภรณ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.ขวัญอิสรา ชาวนา วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.ณัฏฐชัย พร้อมสุข วท.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.พัสราภรณ์ ขวัญพิกุล วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ.พีระนุช ศิริสาคร ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.วราลักษณ์ มะลิซ้อน ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เด่นชัย เขตบุญไสย วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร